Home

O PROJEKTU

"Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja - REDGREENPLANT"

Emisije stakleničkih plinova (SP) i klimatske promjene su u uzročno posljedičnoj vezi s poljoprivredom. Razlog tome je, što se iz poljoprivredne proizvodnje oslobađa značajna količina SP, a promjena klime utječe direktno na promjenu pogodnosti prostora za uzgoj poljoprivrednih vrsta bilja i životinja. Intenzivna se poljoprivreda, između ostalog, zasniva na velikoj potrošnji gnojiva, a njihova proizvodnja zahtjeva mnogo energije i stvara značajne emisije SP. Jedan od globalno prihvaćenih pristupa smanjenju emisija SP je smanjena upotreba mineralnih gnojiva, zamjenom za neki drugi oblik gnojiva. Gradski i poljoprivredni otpad koji neobrađen predstavlja prijetnju zaštiti okoliša, obradom može postati kvalitetno gnojivo koje može zamijeniti mineralno. Naime, upotreba kompostiranog komunalnog mulja i maslinove komine, kao i upotreba biočara iz tih materijala, postaje sve zanimljivija zbog njihovog eventualnog pozitivnog utjecaja u obliku dodataka tlu, na strukturu i plodnosti tla, vraćanje hraniva u tlo te prinos. U mediteranskom području česti su tipovi tla s nedostatkom fosfora, te je gnojidba fosfornim gnojivima bitna za optimiziranje rasta usjeva. Istovremeno, organski otpad je često bogat fosforom, posebice komunalni mulj. Promatrajući utjecaj poljoprivrede na emisije SP i ograničenja koja postoje pri primjeni mineralnih gnojiva, ciljevi ovog projekta su istražiti upotrebu komunalnog mulja i komine u obliku komposta i biočara kao dodataka tlu sa svrhom povećanja plodnosti i smanjenja emisija SP u odnosu na primjenu mineralnih gnojiva. U ovom projektu istražit će se utjecaj navedenih dodataka tlu na fizikalna i kemijska svojstva te mikrobiološku aktivnost tla na primjeru crvenice i rendzine, rast i fiziologiju biljaka, usvajanje hraniva i toksičnih metala, te na kvalitetu i prinos istraživanih biljaka. Ciljevi predloženog projekta usmjereni na analizu postojećih i razvoj novih načina smanjenja emisija SP u poljoprivredi i odgovaraju uvjetima natječaja.

Ukupna vrijednost financiranja projekta: 1.996.781,00 kn

Trajanje projekta: 1/4/2017 - 31/3/2019

NOVOSTI

Održan sastanak projektnog tima

Održan je sastanak projektnog tima 9.6.2017. godine u Poreču. Na sastanku su sudjelovali suradnici i konzultanti na projektu, a sve u cilju što kvalitetnije provedbe istog. Dogovorene su detaljne aktivnosti unutar pojedinih radnih paketa.

ISTRAŽIVAČKA SKUPINA

dr.sc.

Dean Ban

voditelj projekta

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

izv.prof.dr.sc.

Ljudmila Benedik

suradnica

Institut Jožef Stefan, Ljubljana

dr.sc.

Marko Černe

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Guido Fellet

konzultant

Sveučilište u Udinama

doc.dr.sc.

Vilim Filipović

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

doc.dr.sc.

Josip Gugić

suradnik

Veleučilište ”Marko Marulic” Knin

mag.ing.agr.

Marina Diana Igrc

suradnica

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

dr.sc.

Nikola Major

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Milan Oplanić

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Sandi Orlić

suradnik

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

dr.sc.

Igor Palčić

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Igor Pasković

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

doc.dr.sc.

Aleksandra Perčin

suradnica

Sveučililšte u Zagrebu, Agronomski fakultet

mag.ing.agr.

Josipa Perković

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Filip Pošćić

konzultant

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

prof.dr.sc.

Marija Romić

suradnica

Sveučililšte u Zagrebu, Agronomski fakultet

dr.sc.

Barbara Soldo

suradnica

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dipl.ing.agr.

Zoran Užila

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

mag.chem.

Tea Zubin Ferri

suradnica

METRIS, Pula

bacc.ing.agr.

Danko Cvitan

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

HRZZ

CILJEVI

a) sakupiti podatke o proizvedenim količinama komunalnog mulja iz pročišćivača komunalnih otpadnih voda i maslinove komine u Hrvatskoj te izraditi analizu problema u odnosu na sektor poljoprivrede


b) analizirati fizikalna i kemijska svojstva te emisije stakleničkih plinova sakupljenih otpadnih komunalnih muljeva i maslinove komine iz različitih izvora (veličina postrojenja, različita tehnologija itd.)


c) utvrditi utjecaj različitih metoda obrade (piroliza i kompostiranje) otpadnih materijala (mulj i komina) na fizikalna i kemijska svojstva na taj način dobivenih supstrata te emisiju stakleničkih plinova u proizvedenom biočaru i kompostu


d) utvrditi utjecaj biočara i komposta proizvedenih iz komunalnog mulja i komine masline korištenih kao dodatak tlu na fizikalna i kemijska svojstva tla, mikrobiološku aktivnost tla te emisije stakleničkih plinova u tlima slabo opskrbljenim fosforom (crvenica i rendzina)


e) odrediti utjecaj tala u koje je dodan biočar i kompost proizveden iz komunalnog mulja i maslinove komine na rast, fiziološke odgovore, iskoristivost hraniva i toksičnih metala, prinos i kvalitetu istraživane vrste (kineski kupus)


f) procijeniti mobilnost fosfora u tlu pomoću primjene protokola frakcioniranja P za procjenu rizika od potencijalne eutrofikacije vodenih sustava i procijeniti njegovo procjeđivanje pomoću numeričkog modeliranja


g) procijeniti rizik kojemu su ljudi izloženi prilikom konzumacije biljaka uzgojenih u poljoprivrednim područjima gdje su otpadni materijali (kompost i biočar) primijenjeni kao dodatci tlu pomoću koncentracijskih omjera koji su uključeni u metodologiju procjene rizika


h) razviti preporuke za jedinice lokalne i državne uprave vezane uz korištenje otpadnog mulja i maslinove komine u poljoprivredi


i) dati preporuke lokalnim i državnim tijelima za izradu (doradu) propisa iz područja primjene otpadnog mulja i maslinove komine u poljoprivredi


j) izraditi studiju izvodljivosti metoda obrade i uporabe otpadnog mulja i maslinove komine u poljoprivredi

OČEKIVANI REZULTATI

 • Realni podatci o količinama otpadnog mulja i maslinove komine u Hrvatskoj i analiza njihovih potencijala za primjenu poljoprivredi
 • Razvoj metoda gospodarenja otpadom s ciljem povećanja njihove iskoristivost u poljoprivredi

 • Razvoj metode gospodarenja otpadom s ciljem smanjenja upotrebe mineralnih gnojiva u biljnoj proizvodnji

 • Doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova recikliranjem urbanog i poljoprivrednog organskog otpada kroz korištenje u poljoprivredi što će utjecati i na smanjenje upotrebe mineralnih gnojiva čijom se proizvodnjom emitiraju značajne količine stakleničkih plinova

 • Poboljšanje procjene rizika koji proizlazi iz mogućeg onečišćenja tla i usjeva toksičnim metalima

 • Napredak u modeliranju ispiranja fosfora iz tla u vodene sustave

 • Doprinos mogućem poboljšanju pravnih propisa o otpadnom mulju i maslinovoj komini na temelju podataka iz ovog prijedloga

 • Studija izvodljivosti i ekonomske analize metoda za gospodarenje otpadom

 • Objavljivanje članaka u visokokvalitetnim međunarodnim časopisima i povećanje vidljivosti hrvatske znanosti

 • Izgradnja kompetencija mladih članova tima za daljnja istraživanja

 • Prijava novog prijedloga projekta s projektnim partnerima pri drugim izvorima financiranja
HRZZ

SAZNAJTE VIŠE O PROJEKTU

kontakt

info@redgreenplant.iptpo.hr

gdje smo

Institut za poljoprivredu i turizam Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, Hrvatska