Home

O PROJEKTU

"Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja - REDGREENPLANT"

Emisije stakleničkih plinova (SP) i klimatske promjene su u uzročno posljedičnoj vezi s poljoprivredom. Razlog tome je, što se iz poljoprivredne proizvodnje oslobađa značajna količina SP, a promjena klime utječe direktno na promjenu pogodnosti prostora za uzgoj poljoprivrednih vrsta bilja i životinja. Intenzivna se poljoprivreda, između ostalog, zasniva na velikoj potrošnji gnojiva, a njihova proizvodnja zahtjeva mnogo energije i stvara značajne emisije SP. Jedan od globalno prihvaćenih pristupa smanjenju emisija SP je smanjena upotreba mineralnih gnojiva, zamjenom za neki drugi oblik gnojiva. Gradski i poljoprivredni otpad koji neobrađen predstavlja prijetnju zaštiti okoliša, obradom može postati kvalitetno gnojivo koje može zamijeniti mineralno. Naime, upotreba kompostiranog komunalnog mulja i maslinove komine, kao i upotreba biočara iz tih materijala, postaje sve zanimljivija zbog njihovog eventualnog pozitivnog utjecaja u obliku dodataka tlu, na strukturu i plodnosti tla, vraćanje hraniva u tlo te prinos. U mediteranskom području česti su tipovi tla s nedostatkom fosfora, te je gnojidba fosfornim gnojivima bitna za optimiziranje rasta usjeva. Istovremeno, organski otpad je često bogat fosforom, posebice komunalni mulj. Promatrajući utjecaj poljoprivrede na emisije SP i ograničenja koja postoje pri primjeni mineralnih gnojiva, ciljevi ovog projekta su istražiti upotrebu komunalnog mulja i komine u obliku komposta i biočara kao dodataka tlu sa svrhom povećanja plodnosti i smanjenja emisija SP u odnosu na primjenu mineralnih gnojiva. U ovom projektu istražit će se utjecaj navedenih dodataka tlu na fizikalna i kemijska svojstva te mikrobiološku aktivnost tla na primjeru crvenice i rendzine, rast i fiziologiju biljaka, usvajanje hraniva i toksičnih metala, te na kvalitetu i prinos istraživanih biljaka. Ciljevi predloženog projekta usmjereni na analizu postojećih i razvoj novih načina smanjenja emisija SP u poljoprivredi i odgovaraju uvjetima natječaja.

Ukupna vrijednost financiranja projekta: 1.996.781,00 kn

Trajanje projekta: 1/4/2017 – 31/3/2019

NOVOSTI

22.03.2019. | Uspješno održani završna konferencije projekta REDGREENPLANT i okrugli stol u organizaciji Akademije poljoprivrednih znanosti

U dvorani Obrtničkog doma u Poreču, 21.03.2019. održana je završna konferencija projekta Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja – REDGREENPLANT i okrugli stol Prihvatljivost kompostana u Hrvatskoj u organizaciji Akademije poljoprivrednih znanosti. Tijekom konferencije predstavljeni su znanstveni rezultati projekta, koji su od visoke važnosti za ublažavanje klimatskih promjena kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, u razdoblju od 1.4.2017. do 31.3.2019. godine, provodi se projekt „Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja“ pod voditeljstvom dr.sc. Deana Bana.

11.03.2019. | Najava završne konferencije projekta REDGREENPLANT i okruglog stola u organizaciji Akademije poljoprivrednih znanosti

Konferencija i okrugli stol će se održati u četvrtak 21.3.2019. godine u dvorani Udruženja obrtnika, Partizanska 5a, Poreč s početkom u 10:00 sati. Ljubazno Vas molimo da svoje sudjelovanje potvrdite na: palcic@iptpo.hr najkasnije do 18.3.2019.

20.11.2017. | Vegetacijski pokus uspješno priveden kraju

Vegatacijski pokus uspješno je priveden kraju te je trenutno u tijeku priprema za analizu uzoraka tla, korijena i nadzemnog dijela biljaka iz pokusa. Tijekom uzorkovanja, obavljena su morfološka mjerenja osnovnih pokazatelja rasta i razvoja kineskog kupusa.

16.8.2017. | Postavljen je vegetacijski pokus

Vegatacijski pokus predstavlja središnji dio projekta. U ovog pokusa u loncima osigurat će se informacije o rastu biljaka, fiziološkim odgovorima i sadržaju bioaktivnih spojeva u kineskom kupusu koji će se uzgajati na tlu (terra rossa i rendzina) sa dodatkom biočara i komposta. Podaci o mikrobiološkim karakteristikama i emisiji stakleničkih plinova tla s dodatkom dorađenog organskog materijala bit će također prikupljeni.

14.8.2017. | Izmjerene razine GHG emisija iz ispitivanih materijala

Emisija stakleničkih plinova izmjerena je u komunalnom mulju i komini masline prije obrade u biočar i kompost. Za ovu namjeru korištena je statična metoda s komorama.

7.8.2017. | Proizveden kompost od komine masline i komualnog mulja

Komposter je izgrađen od betonskih cigli, koje su osigurale dovoljnu toplinsku izolaciju komposta, što je izrazito važno zbog dobre retencije temperature komposta. Komposter je također pokriven folijom te kartonima u svrhu dodatnog smanjenja gubitka temperature i vlage iz komposta. Kako bi se osigurala optimalna prozračnost kompostne smjese, hrpa je dobro promiješana svaka 3 do 4 tjedna. Tijekom miješanja komposta je dodavanjem vode osigurana i adekvatna vlaga komposta.

IMG_5381

22.7.2017. | Proizveden biočar od komine masline i komualnog mulja

Biočar od komunalnog mulja i komine masline proizveden je na jednak način. Proces proizvodnje biočara korištenjem metalnog uređaja tipa 'kon-tiki' zasniva se na principu piroliziranja sloja po sloja biomase u konusnom metalnom uređaju. Na dno kontiki uređaja pali se vatra, koja pokreće pirolizu sloja organskog materijala. Kada tanki sloj pougljeni, dodaje se homogeno sljedeći tanki sloj biomase. Kada se dobila željena količina biočara, proces se zaustavio punjenjem uređaja vodom, čime su se ujedno ispirale nečistoće s proizvedenog biočara.

18.7.2017. | Podignut plastenik

Na posjedu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču je podignut plastenik suvremene tehnologije koji će omogućiti postavljanje vegetacijskog pokusa s kineskim kupusom.

15.7.2017. | Usavršavanje dr. sc. Igora Palčića

U sklopu REDGREENPLANT projekta, u srpnju 2017. godine (03. – 14. 07. 2017.), suradnik dr. sc. Igor Palčić boravio je na Valencian Institute for Agricultural Research|IVIA u Valenciji (Španjolska) u svrhu znanstvenog usavršavanja u području analitičkih metoda detekcije oksidativnog stresa kod biljaka. Stečeno znanje primijenit će se u analizama uzoraka iz glavnog pokusa projekta.

9.6.2017. | Održan sastanak projektnog tima

Održan je sastanak projektnog tima 9.6.2017. godine u Poreču. Na sastanku su sudjelovali suradnici i konzultanti na projektu, a sve u cilju što kvalitetnije provedbe istog. Dogovorene su detaljne aktivnosti unutar pojedinih radnih paketa.

ISTRAŽIVAČKA SKUPINA

dr.sc.

Dean Ban

voditelj projekta

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

izv.prof.dr.sc.

Ljudmila Benedik

suradnica

Institut Jožef Stefan, Ljubljana

dr.sc.

Marko Černe

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Guido Fellet

konzultant

Sveučilište u Udinama

doc.dr.sc.

Vilim Filipović

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

doc.dr.sc.

Josip Gugić

suradnik

Veleučilište ”Marko Marulic” Knin

dipl.ing.chem.

Marina Diana Igrc

suradnica

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

dr.sc.

Nikola Major

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Milan Oplanić

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Sandi Orlić

suradnik

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

dr.sc.

Igor Palčić

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Igor Pasković

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

doc.dr.sc.

Aleksandra Perčin

suradnica

Sveučililšte u Zagrebu, Agronomski fakultet

mag.ing.agr.

Josipa Perković

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

dr.sc.

Filip Pošćić

konzultant

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

prof.dr.sc.

Marija Romić

suradnica

Sveučililšte u Zagrebu, Agronomski fakultet

dr.sc.

Barbara Soldo

suradnica

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dipl.ing.agr.

Zoran Užila

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

mag.chem.

Tea Zubin Ferri

suradnica

METRIS, Pula

bacc.ing.agr.

Danko Cvitan

suradnik

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

CILJEVI

a) sakupiti podatke o proizvedenim količinama komunalnog mulja iz pročišćivača komunalnih otpadnih voda i maslinove komine u Hrvatskoj te izraditi analizu problema u odnosu na sektor poljoprivrede


b) analizirati fizikalna i kemijska svojstva te emisije stakleničkih plinova sakupljenih otpadnih komunalnih muljeva i maslinove komine iz različitih izvora (veličina postrojenja, različita tehnologija itd.)


c) utvrditi utjecaj različitih metoda obrade (piroliza i kompostiranje) otpadnih materijala (mulj i komina) na fizikalna i kemijska svojstva na taj način dobivenih supstrata te emisiju stakleničkih plinova u proizvedenom biočaru i kompostu


d) utvrditi utjecaj biočara i komposta proizvedenih iz komunalnog mulja i komine masline korištenih kao dodatak tlu na fizikalna i kemijska svojstva tla, mikrobiološku aktivnost tla te emisije stakleničkih plinova u tlima slabo opskrbljenim fosforom (crvenica i rendzina)


e) odrediti utjecaj tala u koje je dodan biočar i kompost proizveden iz komunalnog mulja i maslinove komine na rast, fiziološke odgovore, iskoristivost hraniva i toksičnih metala, prinos i kvalitetu istraživane vrste (kineski kupus)


f) procijeniti mobilnost fosfora u tlu pomoću primjene protokola frakcioniranja P za procjenu rizika od potencijalne eutrofikacije vodenih sustava i procijeniti njegovo procjeđivanje pomoću numeričkog modeliranja


g) procijeniti rizik kojemu su ljudi izloženi prilikom konzumacije biljaka uzgojenih u poljoprivrednim područjima gdje su otpadni materijali (kompost i biočar) primijenjeni kao dodatci tlu pomoću koncentracijskih omjera koji su uključeni u metodologiju procjene rizika


h) razviti preporuke za jedinice lokalne i državne uprave vezane uz korištenje otpadnog mulja i maslinove komine u poljoprivredi


i) dati preporuke lokalnim i državnim tijelima za izradu (doradu) propisa iz područja primjene otpadnog mulja i maslinove komine u poljoprivredi


j) izraditi studiju izvodljivosti metoda obrade i uporabe otpadnog mulja i maslinove komine u poljoprivredi

OČEKIVANI REZULTATI

 • Realni podatci o količinama otpadnog mulja i maslinove komine u Hrvatskoj i analiza njihovih potencijala za primjenu poljoprivredi
 • Razvoj metoda gospodarenja otpadom s ciljem povećanja njihove iskoristivost u poljoprivredi

 • Razvoj metode gospodarenja otpadom s ciljem smanjenja upotrebe mineralnih gnojiva u biljnoj proizvodnji

 • Doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova recikliranjem urbanog i poljoprivrednog organskog otpada kroz korištenje u poljoprivredi što će utjecati i na smanjenje upotrebe mineralnih gnojiva čijom se proizvodnjom emitiraju značajne količine stakleničkih plinova

 • Poboljšanje procjene rizika koji proizlazi iz mogućeg onečišćenja tla i usjeva toksičnim metalima

 • Napredak u modeliranju ispiranja fosfora iz tla u vodene sustave

 • Doprinos mogućem poboljšanju pravnih propisa o otpadnom mulju i maslinovoj komini na temelju podataka iz ovog prijedloga

 • Studija izvodljivosti i ekonomske analize metoda za gospodarenje otpadom

 • Objavljivanje članaka u visokokvalitetnim međunarodnim časopisima i povećanje vidljivosti hrvatske znanosti

 • Izgradnja kompetencija mladih članova tima za daljnja istraživanja

 • Prijava novog prijedloga projekta s projektnim partnerima pri drugim izvorima financiranja

GALERIJA

SAZNAJTE VIŠE O PROJEKTU

kontakt

redgreenplant@iptpo.hr

gdje smo

Institut za poljoprivredu i turizam Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, Hrvatska